Lietošanas noteikumi

Definīcijas:

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Cleanin.eu tīmekļa vietnē.

Pārdevējs – SIA „Demona”, reģ. Nr. 40003949534, juridiskā adrese: Ventspils iela 50 k-6, Rīga, LV – 1002, tālrunis birojā: +371 29533076.

Pārzinis – SIA „Demona”, reģ. Nr. 40003949534, juridiskā adrese: Ventspils  iela 50 k-6, Rīga, LV – 1002, tālrunis birojā: +371 29533076.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.cleanin.eu, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Cleanin.eu – Pārdevēja struktūrvienība „Cleanin.eu”, kuras darbības vietas adrese ir: Ventspils iela 50 k-6, Rīga, LV – 1002, tālrunis: +371 29533076, e-pasts: contact[at]cleanin.eu, un kura īsteno Cleanin.eu darbību.

Tīrais Nams – jebkurs Pārdevēja veikals, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces veikalā uz vietas (bezmaksas Preču piegāde).

Preces – jebkuras preces, kuras Cleanin.eu Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Cleanin.eu šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Cleanin.eu.

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt Pārdevēja mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam no Pārdevēja puses sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums – saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Cleanin.eu, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.

1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.4. Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.

1.6. Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.

1.7. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga „Reģistrēties” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija.

2. Preču katalogs, Preču cenas

2.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

2.2. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

2.3. Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu.

2.4. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.

2.5. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

2.6. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

3. Iepirkumu grozs

3.1. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot pirkumam”. Pievienojot preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Pircējs varat mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt.

3.2. Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem, piemēram:

– Preces nosaukums,

– Preces kategorija,

– Preces zīmols.

3.3. Veicot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.

3.4. Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga „Skatīt grozu”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – „izvēlēties Piegādes veidu”.

3.5. Ņemot vērā, ka Tīmekļa vietnē vienlaicīgi Preces pasūta daudzi Pircēji un Preču skaits Cleanin.eu var nebūt pietiekošs visiem, kas tās vēlas iegādāties, tad Preču cenas var mainīties laikā, kamēr Pircējs veic Preču atlasi un pievienošanu Iepirkumu grozam. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtāmais Preču sortiments un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts Pasūtījuma logā pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas. Ja pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas kādas Preces tomēr nebūs pieejamas, sistēma automātiski par to paziņos un Pircējam būs iespēja atgriezties uz Pasūtījuma noformēšanu, un pēc Pircēja izvēles – izvēlēties citas pieejamās Preces vai turpināt Pasūtījuma galīgo noformēšanu.

4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

4.1. Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču saņemšanas veidiem:

(1) BEZ MAKSAS SAŅEMŠANA JEBKURĀ NO TĪRAIS NAMS VEIKALIEM VISĀ LATVIJĀ (STANDARTA PIEGĀDE). Klients var saņemt pasūtījumu jebkurā Tīrais Nams veikalā visā Latvijā. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 12.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā. Pasūtījumi, kas veikti pēc plkst. 12.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā.

(2) PIEGĀDE AR KURJERU VISĀ LATVIJĀ. Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 12.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākošajā darba dienā ar kurjeru visā Latvijā. Pasūtījumi, kas veikti pēc plkst.12.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā. Piegādes maksa ir atkarīga no preču svara.

4.2. Ja Pircējs ir izvēlējies Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē, tā var būt jebkura Pircēja izvēlēta adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta) Latvijas Republikas teritorijas robežās.

4.3. Ja Pircējs būs izvēlējies tādu Preces piegādes veidu, kas nav lētākais piegādes veids (Standarta piegāde), tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču piegādi, izmantojot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja vislētākais standarta piegādes veids.

5. Apmaksas noteikumi

5.1. Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.

5.2. Pircējam ir iespējams norēķināties, izmantojot norēķinus caur internetbanku vai autorizējoties ar bankas karti:

1) Internetbanka (izvēlaties sev ērtāko banku: AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, AS “Luminor Bank”, AS „Citadele banka”):

Maksājums tiek veikts tiešsaistes režīmā, autorizējoties internetbankā un veicot maksājumu no internetbankas. Pēc rīkojuma došanas bankai veikt maksājumu, Pircējam būs iespēja atgriezties pie sava Pasūtījuma;

2) Autorizējoties caur kredītkartes vai debetkartes drošības kodu („Security Code”) (var izmantot šādus karšu veidus: kredītkarte, VISA, MasterCard).

5.3. Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga „Apmaksāt”.

6. Pasūtījuma izpilde

6.1. Cleanin.eu ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts.

6.2. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei. Automātisko paziņojumu par pieņemto pasūtījumu saņem visi Cleanin.eu lietotāji.

6.3. Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.

6.4. Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.

6.5. Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja standarta vislētāko piegādes veidu – bezmaksas piegādi, t.i. saņemt Preces uz vietas, Pircējs var saņemt pasūtītās Preces jebkurā laikā darba laika ietvaros pēc tam, kad Pircējs būs saņēmis telefona zvanu par piegādātu pasūtījumu.

6.6. Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

6.7. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

7. Preču saņemšana

7.1. Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakotas kartona kastē, pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).

7.2. Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir izpildīts. Parakstīšanās veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida:

(1) ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna,

(2) saņemot Preces Tīrais Nams veikalā, Pircējs parakstās uz sagatavotas transporta lapas,

7.3. Pircēji, kas ir Nereģistrētie lietotāji, pasūtītās Preces Tīrais Nams veikalā var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru. Pircēji, kas ir Reģistrētie lietotāji, Pasūtītās Preces var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru vai Pircēja vārdu un uzvārdu.

7.4. Pasūtītās Preces Tīrais Nams veikalā var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Pircēja pilnvarotā persona ir tā, kas zina unikālo Pasūtījuma numuru.

8. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

8.1. Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

8.2. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.

8.3. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

8.4. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

9. Garantija

9.1. Garantija ir ražotāja apsolījums bezmaksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

9.2. Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

10. Atteikuma tiesības

10.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

10.2. Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

(1) Iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);

(2) Iegādājies Preces, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

(3) Ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.

10.3. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi contact[at]cleanin.eu. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Anketa pieejama pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi contact[at]cleanin.eu.

10.4. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces vai nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā veidā nosūtīšanas veidā. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

10.5. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, t.i. ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.

10.6. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 11.2.punktā norādītajiem gadījumiem.

11. Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

11.1. Pircējs, kas ir patērētājs, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas normām, ir tiesīgs iesniegt Patērētāja prasījumu par līgumam neatbilstošu Preci, piesakot Patērētāja prasījumu 2 gadu laikā, skaitot no Preču iegādes dienas. Klāt pie Patērētāja prasījuma, kura aizpildīšanas paraugu Pircējs var atrast pēc interneta adreses: http://likumi.lv/ta/id/141276-kartiba-kada-piesakams-un-izskatams-pateretaja-prasijums-par-liguma-noteikumiem-neatbilstosu-preci-vai-pakalpojumu, Pircējam jāpievieno ar Preces iegādi saistītos dokumentus, kas apliecina, ka Preces ir iegādātas no Pārdevēja. Patērētāja prasījums kopā ar Preces iegādi apliecinošiem dokumentiem jānosūta uz Pārdevēja juridisko adresi vai uz Cleanin.eu adresi.

11.2. Patērētāja prasījums tiek izskatīts saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem un Pārdevējs sniedz Pircējam rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu 10 dienu laikā no prasījuma pieteikuma saņemšanas dienas, ja vien minētajā laika posmā nav panākta abpusēja rakstiska vienošanās par prasības izpildi vai alternatīvu prasības izpildes veidu. Rakstiski vienojoties ar patērētāju, Pārdevējs var noteikt arī garāku termiņu atbildes sniegšanai uz prasījuma pieteikumu.

11.3. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

12. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

12.1. Ikviens Pircējs var izteikt Cleanin.eu ieteikumus, priekšlikumus par Cleanin.eu darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu contact[at]cleanin.eu.

13. Pircēja personas datu apstrāde

13.1. Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.

13.2. Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma kontekstā.

13.3. Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Cleanin.eu.

13.4. Personas datu apstrāde Cleanin.eu izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.

13.5. Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.

13.6. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti. Reģistrētie lietotāji var paši piekļūt saviem personas datiem un veikt tajos labojumus.

13.7. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: contact[at]cleanin.eu.

13.8. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: contact[at]cleanin.eu.

14. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi

14.1. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

14.2. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

14.3. Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

15. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

15.1. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

15.2. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

15.3. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

15.4. Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.

15.5. Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

15.6. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

16. Strīdu risināšana

16.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Cleanin.eu, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

16.2. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

17. Citi noteikumi

17.1. Cleanin.eu mājas lapu var apmeklēt gan, izmantojot galda datoru vai portatīvo datoru, ar šādām pārlūkprogrammām (pārlūkiem): Google Chrome versija 20 un augstākas versijas, Mozilla Firefox versija 22 vai jaunāka versija, Safari versija 5 vai jaunāka versija.

17.2. Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietā vai sistēmā.